ALGEMENE VOORWAARDEN IAMBNB

Artikel 1. Identiteit

Iambnb B.V. is gevestigd op de kerkstraat 61 te Amsterdm
E-mailadres:       support@iambnb.nl

Artikel 2. Definities
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke de rechtsverhouding bepalen tussen Iambnb en verhuurder.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Iambnb en verhuurder ten aanzien van woonruimte.
Verhuurder: de (rechts)persoon, die aan Iambnb een opdracht verstrekt tot de bemiddeling terzake de totstandkoming van een huurovereenkomst ten aanzien van woonruimte.

Artikel 3. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, ieder aanbod en iedere overeenkomst, waaronder de overeenkomst op afstand tussen Iambnb en de verhuurder. Hieronder vallen ook offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de verhuurder beschikbaar gesteld.

Artikel 4. Volledigheid gegevens

1. De verhuurder die via de website van Iambnb een boeking dan wel een aanvraag doet verbindt zich ertoe bij de registratie hiervoor zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Iambnb is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.
2. Iambnb spant zich in om de juiste gegevens van de verhuurder te achterhalen om de overeenkomst alsnog doorgang te laten vinden. Hierbij kan zij de foutief ingevulde gegevens aanvullen.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de verhuurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Beide partijen behouden het recht om het lidmaatschap bij Iambnb ten alle tijden op te zeggen.

3. Bij annuleringen geeft Iambnb geen geld terug. Bestaande boekingen vinden wel nog doorgang na opzegging. Gedane boekingen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Er zullen kosten in rekening gebracht worden aan de verhuurder.

4. De diensten van Iambnb zijn gericht op het verlenen van een service aan partijen die hun accommodatie(s) ter verhuur aan willen bieden. Iambnb ondersteunt deze partijen in de breedste zin des woords en kan op verzoek ook de gasten voor de accommodatie(s) verzorgen.

5. Iambnb bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij worden de door verhuurder kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht genomen. Alle werkzaamheden die door Iambnb worden verricht zullen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de algemeen geldende normen.

Artikel 6. Oplevering van appartement

1. Iambnb mag schoonmaakkosten in rekening brengen aan gasten, mocht dit nodig zijn.

2. De verhuurder dient het appartement schoon op te leveren. Mocht dit niet zo zijn, dan kan Iambnb schoonmaakkosten in rekening brengen.

Artikel 7. Tarieven en betalingen

1. Betalingen aan Iamb&b dienen plaats te vinden in de eerste week van de desbetreffende kalendermaand.

2. Iambnb behoudt het recht om de prijs voor een lidmaatschap aan te passen.

3. De door Iambnb gehanteerde en vermelde prijzen en/of uurtarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege. Zulks tenzij anders is aangegeven. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de verhuurder.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Iambnb is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de verhuurder is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Iambnb of de door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van 10.000 EUR, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.

2. Een klacht met betrekking tot de door Iambnb verrichte werkzaamheden dient de verhuurder binnen zeven dagen na het moment van uitvoering schriftelijk en gedetailleerd aan Iambnb mede te delen.

3. In het geval van schade die is toegedaan door gasten treedt Iambnb op naar AirBnB, maar kan niet verantwoordelijkheid gehouden worden van het resultaat.

4. Iambnb gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de afgegeven sleutel. Wanneer Iambnb desondanks een sleutel kwijtraakt, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.  

5 Iambnb is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen of het verlies van eigendommen van de verhuurder nadat een gast in een woning van een verhuurder heeft verbleven en Iambnb dienstverlening heeft uitgevoerd tenzij onomstotelijk vaststaat en bewezen kan worden dat de schade dan wel diefstal het gevolg is van het handelen van een werknemer van Iambnb.

6. De keuze van door Iambnb in te schakelen derden gebeurt, waar mogelijk en redelijk, in overleg met de verhuurder en met de nodige zorgvuldigheid. Iambnb is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en Iambnb mag zonder overleg met de verhuurder een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door Iambnb ingeschakelde derden aanvaarden.

7. Iambnb heeft het recht de website te allen tijde te wijzigen dan wel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn hiervoor jegens de gebruikers van de website of derden.

Artikel 9. Regelgeving

1. Iambnb gaat er vanuit dat de verhuurder op de hoogte is van de regels m.b.t. vakantieverhuur, bed&breakfast verhuur, shortstay verhuur, of hotelmatige verhuur die op de verhuurder van toepassing zijn en door gebruik te maken van onze service verklaard dat de huur binnen de relevante wetgeving verhuurd wordt inzake:

Belastingen

Verhuurder is op de hoogte van hotelbelastingen, verkoop- en andere omzetbelasting zoals Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) of Goederen- en Dienstenbelastingen (GST) of inkomstenbelasting.

Vergunningen of registraties

Verhuurder is op de hoogte van alle eventuele vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving m.b.t. veiligheid en gezondheid die van toepassing zijn op woonsituatie.

Huurbescherming/Huurstabilisatie of sociale woningbouw

Verhuurder is op de hoogte van regels die verbonden zijn aan het verhuren van een woning met huursubsidie of huurbescherming
2. Iambnb is niet verantwoordelijk voor consequenties die voortkomen uit het niet-naleven van de regulering die van toepassing is op de verhuurder m.b.t. vakantieverhuur.

Artikel 10. Privacy

1. Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door Iambnb aan derden verstrekt zonder toestemming van de verhuurder, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De door verhuurder verstrekte gegevens worden volgens de Nederlandse privacy wetgeving behandeld.

2. Foto’s blijven het eigendom van Iambnb.

Artikel 11. Overmacht

1. Iambnb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de verhuurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Iambnb kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de verhuurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Iambnb tot aan dat moment te voldoen.

3. Iambnb is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De verhuurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Iambnb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Iambnb niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Iambnb of van derden daaronder begrepen. Iambnb heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Iambnb zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12. Reparaties
1. Reparaties tot 75,- euro zullen direct door iambnb uitgevoerd worden en worden verrekend met opdrachtgever. 
2. Voor grotere reparties zal Iambnb de opdrachtgever van te voren proberen in te lichten.
3. Indien er reparaties aan de woning gedaan moeten worden die direct invloed hebben op het verblijf van gasten behoudt iambnb zich het recht voor deze uit te voeren voor rekening van verhuurder wanneer het niet lukt contact op te nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen Iambnb en de verhuurder, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
2. In eerste instantie zullen partijen een serieuze inspanning doen om een onenigheid of conflict zelf op te lossen.
3. Wanneer partijen een conflict niet zelf op kunnen lossen zal in het volgend stadium voor mediation gekozen worden om te proberen tot een oplossing te komen.